PRIVĀTUMA POLITIKA 

pēdējās izmaiņas veiktas 24.05.2018.


Datu pārzinis: personas datu pārzinis ir SIA “GRANDEG”, juridiskā adrese: Valdemāra iela 99a, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV - 4035, tālrunis personas datu aizsardzības jautājumiem: +371 67185959


Piekrišana datu apstrādei: Jūsu personīgā piekrišana ir pamats Jūsu datu apstrādei (Vispārējās Datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);


Jūsu personas datu apstrādes nolūki: SIA “GRANDEG” datu pārziņa uzdevumā dati tiks apstrādāti ar nolūku nodrošināt cenas piedāvājuma iesniegšanu, kā arī turpmākā līguma izpildei, ja tāds tiek noslēgts ar datu subjektu. Pārzinis ir tiesīgs nodot manus datus sadarbības partneriem, tai skaitā ārpus ES robežām, ja tas ir nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai.


Personas datu apstrādes pamati: SIA “GRANDEG” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

Piekrišana: tajā skaitā Datu subjekta kontaktinformācijas izmantošana cenu piedāvājuma sagatvošanai un līguma noslēgšanai un izpildei ar tiesībām datus nodot sadarbības partneriem;

Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana datu subjekta pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai normatīvajos aktos noteiktajām iestādēm.


Iespējamie datu saņēmēji: SIA “GRANDEG” var nodot datu subjekta personas datus šādiem personas datu saņēmēējiem: SIA”GRANDEG SERVISS”, kā arī citiem sadarbības partneriem. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.


Datu apstrādes ilgums: SIA “GRANDEG” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti desmit gadus, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, savukārt ja neizveidosies sadarbība, tad ne ilgāk par 6 mēnešiem.


Jūsu tiesības: datu subjektam ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: info@grandeg.lv.

Datu subjekts ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, datu subjekts vairs nevēlas saņemt piedāvājumu. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: info@grandeg.lv.

Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu aspstrādi Datu valsts inspekcijai. 

Pirkumu grozs